Použití rezistoru v elektrickém obvodu

Rezistor působí v elektrickém obvodu jako pasivní součástka, jejímž úkolem je zajišťovat správné podmínky (velikost protékajícího proudu a napětí). Standardně je rezistor využíván jako bezpečnostní součástka, jejímž prostřednictvím je dosahováno optimálního a stabilního proudu v obvodu. Rezistory jsou vyráběny v různých variantách a materiálovém řešení pro aplikace na ve větších i mikroelektronických obvodech.

Typy a kategorie rezistorů

Základní třídění rezistorů je prováděno dle principu a aplikace na dvě hlavní skupiny – lineární a nelineární. Toto členění vyplývá především z konstrukčního a materiálového řešení, určuje však také systémy, pro které jsou jednotlivé rezistory použitelné.

Lineární rezistory

Lineární rezistor představují klasické součástky, které slouží k buď ke stabilizaci proudu a napětí na obvodu, nebo k dalším speciálním aplikacím – z tohoto důvodu se také dále dělí na pevné a proměnné. Obdobně jako jiné pasivní součástky mohou být rezistory určeny k zajištění konkrétních parametrů obvodu nebo k nastavení daného parametru v konkrétním rozsahu. K prvnímu účelu slouží rezistory pevné, tedy takové, které mají danou hodnotu odporu a jsou konstrukčně poměrně jednoduché.
Proměnné rezistory fungují jako dělič napětí napojený na více větví elektrického obvodu, tzn. zvýšením nebo snížením odporu v dané větvi (přepnutím nebo vypnutím odporové funkce) dojde ke změně konkrétní charakteristiky. Proměnné rezistory jsou nazývány potenciometry a jedná se v podstatě o vícenásobné děliče, které umožňují řízením proudových charakteristik měnit provozní vlastnosti obvodu. Velmi často se tento typ rezistorů používá jako ovládací nástroj zesilování hlasitosti audiosystémů.
Jak pevné, tak proměnné lineární rezistory jsou vyráběny ve dvou technologiích, a to jako:

  • vrstvové
  • drátové

Vrstvové rezistory jsou tvořeny izolačním jádrem, na němž je nanesena odporová vrstva, drátové pak odporovým drátem na nosném tělísku. Podle použitého materiálu jsou dále rozeznávány uhlíkové, metalizované, metaloxidové nebo hmotové rezistory. U proměnných rezistorů umožňuje jemné přepínaní a jsou řešeny jako posuvné nebo otočné. Vedle potenciometrů se mezi proměnné lineární rezistory řadí také reostaty, jež slouží ke regulaci nebo změně hodnoty proudu změnou vlastní odporové charakteristiky (rezistence).

Nelineární rezistory

Rezistory nelineární jsou řešeny jako proměnné a mají speciální aplikace. Nejčastějšími typy jsou fotorezistory, termistory a varistory. Tyto typy rezistorů jsou konstruovány tak, aby dosáhly určitou hodnotu odporu v závislosti na okolních podmínkách použitím vhodně senzitivních materiálů. Používají se především jako indikační či diagnostické součástky. Termistory jsou senzitivní k okolní teplotě, varistory k napětí a fotorezistory k působení daného typu záření.


Pridat.eu


Příspěvky jsou uzavřeny.